Đội ngũ điều hành

Cô Phạm Thị Thanh Thuỷ

Hiệu trưởng Quận 9 – Principal

Cô Nguyễn Hữu Lan Hương

Hiệu trưởng Quận 2 – Principal

Cô Phùng Hoàng Oanh

Hiệu trưởng Quận 10 – Principal